ÜZLETI FELTÉTELEK
GSshop solution s.r.o. kereskedelmi társaság
székhelye Těchov 318, Blansko, 678 01
azonosítószáma: 05244641
Brnói Kerületi Bíróság által vezetett cégnyilvántartásban bejegyezve, C részleg, 94287 betét
manstyle.cz internetcímen elhelyezett online bolt közvetítésével történő áruértékesítésre  
1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. Ezek az üzleti feltételek (tovább „Üzleti feltételek“) a GSshop solution s.r.o. kereskedelmi társaság Üzleti feltételei (székhelye Těchov 318, Blansko, 67801, azonosítószáma: 05244641, Brnói Kerületi Bíróság által vezetett cégnyilvántartásban bejegyezve, C részleg, 94287 betét) (tovább „Eladó“), melyek a Polgári törvénykönyv 89/2012. sz. törvény 1751.§ 1. bekezdésének módosított szövegezésével összhangban (tovább „Polgári törvénykönyv“) szabályozzák az Eladó és más természetes személy (tovább „Vásárló“) között az Eladó internetes boltján keresztül megkötésre került adásvételi szerződésből (tovább „Adásvételi szerződés“) fakadó vagy azzal összefüggésben keletkező szerződő felek közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. Az internetes boltot az Eladó ***** internetcímen elhelyezett weboldalon (tovább „weboldal“) a weboldal felületén keresztül (tovább „bolt webfelülete“) üzemelteti.
2. Az Üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a személy, aki az Eladótól árut szándékozik vásárolni, jogi személy illetve olyan személy, aki az áru megrendelése során vállalkozási tevékenységének vagy saját önálló foglalkozásának teljesítésének keretén belül jár el.
3. Az Üzleti feltételektől eltérő rendelkezések az adásvételi szerződésben köthetők ki. Az adásvételi szerződésben foglalt eltérő egyezségek elsődlegesebbek az Üzleti feltételek rendelkezéseitől.
4. Az Üzleti feltételek rendelkezései az Adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Adásvételi szerződés és az Üzleti feltételek cseh nyelven íródtak. Az Adásvételi szerződés cseh nyelven köthető meg.
5. Eladó az Üzleti feltételek szövegezését megváltoztathatja, illetve kiegészítheti. Ezek a rendelkezések az Üzleti feltételek előző hatályos szövegezésének időtartama alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket nem érintik.
 
2. FELHASZNÁLÓI FIÓK
1. Vásárló az általa végrehajtott weboldalra történő regisztráció alapján léphet be a saját felhasználói felületébe. Vásárló a saját felhasználói felületéről (tovább „felhasználói fiók“) rendelheti meg az árut. Abban az esetben, ha ezt a bolt webfelülete nem teszi lehetővé, a Vásárló az áru megrendelését a bolt webfelületén regisztráció nélkül közvetlenül is megteheti.
2. A weboldalra történő bejelentkezés, valamint az áru megrendelése során a Vásárló minden adatot köteles helyesen és valósan feltüntetni. Vásárló köteles a Felhasználói fiókjában feltüntetett adatait azok bármilyen megváltozása esetén aktualizálni. A Felhasználói fiókban és a megrendelés során a Vásárló által megadott adatokat az Eladó helyesként értelmezi.
3. A Felhasználói fiókhoz történő hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval biztosított. Vásárló köteles a Felhasználói fiókjához történő hozzáférésre szolgáló információkat titokban tartani.
4. Vásárló nem jogosult a Felhasználói fiókja használatát harmadik fél által történő használatra lehetővé tenni.
5. Eladó törölheti a Felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a Vásárló a Felhasználói fiókját 1 évnél hosszabb ideig nem használja, illetve abban az esetben, ha a Vásárló az Adásvételi szerződésből (ideértve az üzleti feltételeket is) fakadó kötelezettségeit megszegi.
6. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók, főleg az Eladó hardver és szoftver eszközeinek, esetleg harmadik fél hardver és szoftver eszközeinek szükséges karbantartása miatt, nem feltétlenül folyamatosan hozzáférhető.
 
3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
1. A bolt webfelületén elhelyezett áruk valamennyi prezentációja információs jellegű és ezeknek az áruknak a tekintetében az Eladó nem köteles az Adásvételi szerződés megkötésére. A Polgári törvénykönyv 1732.§ 2. bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.
2. Műszaki hiba következtében az E-shopban az Árunál a vételár olyan hibával jelenhet meg, hogy mértéke jelentősen eltér az ilyen Áru szokásos piaci árától; ilyen esetben az Üzemeltető nem köteles az Árut a megjelenített vételáron értékesíteni, kapcsolatba lép a Felhasználóval és közli vele az adott Áru valós vételárát és Felhasználónak jogában áll dönteni arról, hogy az Árut a valódi vételáron fogadja-e, ennek hiányában pedig kezdettől felbontásra kerül az Adásvételi szerződés.
3. A bolt webfelülete tartalmazza az árukra vonatkozó információkat, ideértve az egyes áruk árának feltüntetését és amennyiben az adott áru a jellege miatt szokásos postai úton nem küldhető vissza, az áru visszaküldésének költségeit is. Az áruk ára általános forgalmi adóval és minden hozzá kapcsolódó járulékkal együtt kerül feltüntetésre. Az áruk árai addig az ideig érvényesek, ameddig a bolt webfelületén megjelenítésre kerülnek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az Eladót az egyedi megegyezett feltételek mellett történő adásvételi szerződés megkötésének lehetőségében.
4. A bolt webfelülete az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat is tartalmazza. A bolt webfelületén feltüntetett áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk kizárólag abban az esetben érvényesek, ha az áru Csehország területén belül kerül kézbesítésre.
5. Vásárló az áru megrendeléséhez a bolt webfelületén tölti ki a megrendelő űrlapot. A megrendelő űrlap nevezetesen a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza:
1. megrendelt áru (a megrendelt áru a bolt webfelületén a Vásárló elektronikus bevásárló kosarába kerül „behelyezése“)
2. áru vételárának kifizetési módja, valamint a megrendelt áru kívánt kézbesítési módjára vonatkozó adatok és
3. az áru kézbesítésével kapcsolatos költségekre vonatkozó információk (tovább együttesen „Megrendelés“).
6. A Megrendelés Eladónak történő megküldése előtt a Vásárló lehetőséget kap a Vásárló által a Megrendelésben megadott adatok ellenőrzésére és módosítására, mégpedig arra való tekintettel is, hogy a Vásárlónak lehetősége legyen megállapítani és kijavítani a Megrendelésbe az adatok bevitele során bekövetkező hibákat. A Megrendelést a Vásárló a „Megrendelés elküldése“ gombra kattintva küldi meg az Eladónak. A Megrendelésben feltüntetett adatokat az Eladó helyesnek tekinti. A Megrendelés átvétele után Eladó ezt az átvételt a Vásárló által a Felhasználói fiókban illetve a megrendelésben megadott elektronikus postai címére (tovább „Vásárló elektronikus címe“) megküldött elektronikus postában haladéktalanul visszaigazolja a Vásárlónak.
7. A megrendelés jellegétől (áru mennyisége, vételár mértéke, feltételezett szállítási költség) függvényében az Eladónak mindig jogában áll a megrendelés utólagos megerősítését kérni a Vásárlótól (például írásban vagy telefonon).
8. Az Eladó és Vásárló közötti szerződéses viszony az Eladó a Vásárló elektronikus postai címére küldött Megrendelésének átvételével (elfogadásával) jön létre. 
9. Vásárló az adásvételi szerződés megkötésével elfogadja a távoli kommunikációs eszközök használatát. A Vásárló a megkötött adásvételi szerződéssel összefüggésben keletkezett távoli kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban keletkezett költségeit (internet kapcsolat, telefonbeszélgetések költségeit) maga téríti, miközben ezek a költségek nem különböznek az alap díjtételtől.
 
4. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Az Adásvételi szerződés szerint az áru árát és az áru esetleges kiszállításával kapcsolatos költségeit a Vásárló a következő módokon fizetheti meg az Eladónak:
1. a Vásárló által a Megrendelésben meghatározott kézbesítési helyen utánvétellel készpénzben;
2. az Eladó Fio Banka vállalatnál vezetett 2901114354/2010 számlájára (tovább „Eladó számlája“) történő készpénz nélküli átutalással;
3. készpénz nélküli fizetéssel Twisto fizetőrendszeren keresztül (Twisto payments a.s. Üzleti feltételek,Személyes adatok kezelése, Twisto payments a.s. vállalat reklamációs szabályzata, Árjegyzék);
4. készpénz nélküli fizetéssel bankkártyával;
5. harmadik fél által nyújtott hitel által.
2. Vásárló köteles a vételárral együtt Eladónak megfizetni az áru csomagolásával és kézbesítésével kapcsolatos költségeket is a szerződés szerinti mértékben. Amennyiben kifejezetten másként nem kerül meghatározásra, a továbbiakban a vételárba az áru kézbesítésével kapcsolatos költségek is beleértendők.
3. Eladó nem követel a Vásárlótól előleget illetve más hasonló fizetést. Ez nem érinti az Üzleti feltételek 4.6 cikkének az áru vételárának előre történő kifizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezését.
4. Készpénzfizetés illetve utánvétellel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az Adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül esedékes.
5. Készpénz nélküli fizetés esetén Vásárló a fizetés variábilis jelének megadásával együtt köteles az áru vételárát kifizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén Vásárló köteles a vételár esedékes összegét az Eladó számlájára történő azonnali jóváírásával megfizetni.
6. Eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a Vásárló részéről nem történik meg a megrendelés utólagos igazolása (3.6 cikk), a teljes vételár előre történő kifizetését kérni még az áru Vásárlónak történő kiküldése előtt. A Polgári törvénykönyv 2119.§ 1. bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak rá.
7. Az Eladó által a Vásárlónak az áru árára nyújtott esetleges kedvezmények egymással kölcsönösen nem kombinálhatóak.
8. Amennyiben az üzleti kapcsolatban szokásos vagy az általánosan kötelező törvényi szabályok úgy rendelkeznek, az Eladó az adásvételi szerződés alapján történő fizetés vonatkozásában adóbizonylatot- számlát - állít ki a Vásárló részére. Eladó általános forgalmi adó fizetésére kötelezett. Eladó az adóbizonylatot - számlát - az áru vételárának megfizetése után állítja ki a Vásárlónak és azt elektronikus formában küldi meg a Vásárló elektronikus címére.
9. A bevétel nyilvántartásról szóló törvény alapján Eladó köteles a Vásárló számára számlabizonylatot kiállítani. Egyben köteles a kapott bevételt az adó adminisztrátornál online, műszaki kimaradás esetén legfeljebb 48 órán belül bejegyezni.
 
5. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL
1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári törvénykönyv 1837.§ rendelkezései szerint nem lehet többek között az olyan áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől elállni, mely a Vásárló kérése szerint vagy annak személyéhez került átalakításra; az olyan áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, mely a kézbesítést követően visszafordíthatatlanul más áruval keveredett; olyan zárt csomagolású áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, melyet a felhasználó a csomagolásból kivett és higiéniai okok miatt annak visszaadása nem lehetséges; valamint a hang és képanyagok, valamint számítógép program adásvételére vonatkozó szerződéstől, amennyiben azok eredeti csomagolása sérült.
2. Amennyiben nem az Üzleti feltételek 5.1 cikkében meghatározott, illetve olyan más esetről van szó, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Polgári törvénykönyv 1829.§ 1. bekezdés rendelkezései értelmében a Vásárlónak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, miközben abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgyát több fajta áru vagy több rész átadás képezi, ez a határidő az utolsó áruátvételének napjától számítandó. A szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell megküldeni az Eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a Vásárló igénybe veheti az Üzleti feltételek mellékletét képező Eladó által biztosított minta űrlapot. Vásárló az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó részlegének címére illetve az Eladó elektronikus postacímére is megküldheti. Az át nem vett áru legfeljebb 6 hónapig kerül fenntartásra az ügyfél részére, azonban ez a határidő a Vásárló illetve az Eladó kérése alapján tetszőlegesen módosítható.
3. Az Üzleti feltételek 5.2 cikke szerinti adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés az elejétől felbontásra kerül. Az árut a Vásárlónak az adásvételi szerződéstől való elállás Eladónak történő kézbesítését követő tizennégy (14) napon belül vissza kell szolgáltatnia az Eladónak. Amennyiben a Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az áru Eladónak történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket a Vásárló viseli, még abban az esetben is, ha az áru a természetéből adódóan szokásos postai úton nem küldhető vissza.
4. Az Üzleti feltételek 5.2 cikke szerinti adásvételi szerződéstől való elállás esetén Eladó az adásvételi szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszaküldi a Vásárlótól kapott pénzeszközöket a Vásárlónak, mégpedig olyan módon, ahogyan azt az Eladó a Vásárlótól kapta. Továbbá Eladó jogosult a Vásárló általi kifizetést már az áru Vásárló általi visszaszolgáltatása során illetve más módon visszaszolgáltatni, amennyiben ahhoz a Vásárló hozzájárul és nem okoz a Vásárlónak további költségeket. A Vásárló szerződéstől való elállása esetén az Eladó nem köteles hamarabb visszaszolgáltatni a Vásárlónak a kapott pénzeszközöket, mint ahogyan a Vásárló az árut visszaszolgáltatja vagy bizonyítja, hogy az árut az Eladónak elküldte.
5. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eladónak visszaküldött áru sérült, kopott vagy részben használt, úgy az Eladó a Vásárlóval szemben jogosulttá válik az így keletkezett kár megtérítésére. A keletkezett kár megtérítésére vonatkozó igényét az Eladó jogosult egyoldalúan a Vásárlónak a vételár visszafizetési igényével szemben beszámolni.
6. Azokban az esetekben, amikor a Vásárlónak a Polgári törvénykönyv 1829.§1. bekezdés rendelkezéseivel összhangban jogában áll az adásvételi szerződéstől elállni, az Eladónak is jogában áll, egészen az áru Vásárló általi átvételéig, az adásvételi szerződéstől bármikor elállni. Ilyen esetben az Eladó felesleges halogatás nélkül, készpénz nélküli fizetéssel a Vásárló által megadott bankszámlára szolgáltatja vissza a Vásárlónak a vételárat.
7. Amennyiben az áruval együtt a Vásárlónak ajándék kerül átadásra, az Eladó és a Vásárló között ajándékozási szerződés azzal a felbontó feltétellel kerül megkötésre, hogy amennyiben a Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az ilyen ajándék tekintetében hatályát elveszti az ajándékozási szerződés és a Vásárló köteles az áruval együtt visszaszolgáltatni a kapott ajándékot is.
 
6. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE
1. Abban az esetben, amikor a kézbesítési mód a Vásárló különleges kérése alapján kerül megegyezésre, az ilyen módon történő kézbesítés kockázatát és esetleges többletköltségét a Vásárló viseli.
2. Amennyiben az Eladó az adásvételi szerződés szerint köteles az árut a Vásárló által a megrendelésben meghatározott módon kézbesíteni, Vásárló köteles a kézbesítéskor az árut átvenni.
3. Abban az esetben, amikor a Vásárló részéről fennálló okok miatt az árut ismételten, vagy a megrendelésben megadott módtól eltérően kell kézbesíteni, Vásárló köteles megtéríteni az áru ismételt kézbesítésével kapcsolatos költségeket, illetve a más módon történő kézbesítéssel kapcsolatos költségeket.
4. Az áru szállítótól történő átvétele során Vásárló köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét, és bármilyen hiba esetén köteles azt haladéktalanul közölni a szállítóval. Abban az esetben, ha a csomagoláson a küldeménybe való behatolásra utaló sérülést tapasztal, a Vásárlónak nem kell átvennie a küldeményt a szállítótól.
5. Az áru szállítása során a Felek további jogait és kötelezettségeit az Eladó külön kézbesítési feltételei szabályozhatják, amennyiben azok az Eladó által kiadásra kerültek.
 
7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL FAKADÓ JOGOK
1. Hibás teljesítésből fakadó jogok tekintetében a Szerződő felek jogait és kötelezettségeit a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (nevezetesen a Polgári törvénykönyv 1914 – 1925.§, 2099 – 2117.§ és 2161 – 2174.§ és a fogyasztók védelméről szóló 634/1992 sz. törvény hatályos szövegezésű rendelkezései) szabályozzák.
2. Eladó felelősséggel tartozik a Vásárlónak az áru hibátlan állapotban történő átadásáért. Nevezetesen az Eladó felelősséggel tartozik a Vásárló irányába azért, hogy amikor a Vásárló átvette az árut:
1. az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyekben a Felek megegyeztek, és megegyezés hiányában olyan tulajdonságai vannak, melyeket az Eladó vagy a gyártó leírt vagy melyeket a Vásárló az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklámok alapján elvárt,
2. az áru megfelel arra a célra, amit az Eladó a használatára vonatkozóan állít vagy melyre az ilyen fajta áru rendszerint használatra kerül,
3. az áru megfelel a minőségnek vagy bemutatott szerződéses mintának vagy javaslatnak, amennyiben a minőség vagy a kivitel szerződéses minta vagy javaslat szerint meghatározásra került,
4. az áru megfelelő mennyiségű, mértékű vagy tömegű és
5. az áru megfelel a jogszabályok által támasztott követelményeknek.
3. Az Üzleti feltételek 7.2 cikkében meghatározott rendelkezések nem kerülnek alkalmazásra azoknál csökkentett áron értékesített áruknál, melyeknél a csökkentett ár megegyezésre került, az áru szokásos módon történő használata okozta áru elhasználódása, használt áru esetén a használat mértékének megfelelő hibára vagy az olyan elhasználódásra, mellyel az árunak a Vásárló általi átvételkor rendelkeznie kellett, vagy az áru természetéből következik.
4. Amennyiben a hiba az átvételt követő hat hónap során mutatkozik meg, úgy kell tekinteni, hogy az áru már átvételkor hibás volt. Vásárló jogosult az olyan hibákból következő jogait érvényesíteni, melyek a fogyasztási cikknél az átvételtől számított huszonnégy hónap időtartamban jelennek meg.
5. A hibás teljesítésből következő jogait a Vásárló az Eladónak olyan fiókcímén, melyben a reklamáció fogadása tekintettel az értékesített áruválasztékra lehetséges, esetleg annak székhelyén vagy telephelyén érvényesíti. 
6. Az Eladó hibákra vonatkozó felelősségével összefüggésben a Felek további jogait és kötelezettségeit az Eladó reklamációs szabályzata rendezheti.
 
8. SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Vásárló az áru feletti tulajdonjogát az áru vételárának teljes megfizetésével szerzi meg.
2. Eladót a Vásárlóval való kapcsolatában a Polgári törvénykönyv 1826.§ 1. bekezdés e) pont rendelkezése értelmében semmilyen viselkedés kódex nem köti.
3. A fogyasztói panaszok rendezését Eladó a ***** elektronikus címén keresztül biztosítja Eladó a Vásárló elektronikus címére küldi meg a panasz rendezésére vonatkozó információkat.
4. Az adásvételi szerződésből fakadó fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezésében a Cseh Köztársaság Kereskedelmi Felügyelősége illetékes, székhelye Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószáma: 000 20 869, internet címe: https://adr.coi.cz/cs. A http://ec.europa.eu/consumers/odr internetes címen található az online jogvita rendező platform használható az Eladó és Vásárló közötti adásvételi szerződésből fakadó jogviták rendezése során.
5. Európai Fogyasztóvédelmi Központ Cseh Köztársaság, (székhelye Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internet cím: http://www.evropskyspotrebitel.cz) az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szerinti kapcsolati hely.
6. Eladó az áruk értékesítésére kereskedelmi engedély alapján jogosult. Kereskedelmi ellenőrzését a Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékességi hatáskörének keretén belül végzi. A személyes adatok védelmére vonatkozó felügyelet az Adatvédelmi Hivatal látja el. A Cseh Köztársaság Kereskedelmi Felügyelete meghatározott terjedelemben látja el többek között a 634/1992 sz. fogyasztóvédelemről szóló törvény módosít rendelkezéseinek betartása feletti felügyeletet.
7. Vásárló ezzel a Polgári törvénykönyv 1765. § 2. bekezdés értelmében átvállalja a körülmények megváltozásának kockázatát.
 
9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
1. Vásárlóval szembeni tájékoztatási kötelezettségét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (tovább „GDPR rendelet“) 13. cikke értelmében a Vásárló személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítésének céljára, a vételár megegyezése céljára és az Eladó közszolgálati kötelezettségének teljesítése céljából történő kezelésével összefüggésben Eladó külön dokumentum által teljesíti.
 
10. ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K ELHELYEZÉSE
1. Vásárló az információs társadalom egyes szolgáltatásairól és egyes törvények módosításáról szóló 480/2004 sz. törvény (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) 2. bekezdés 7. § rendelkezése módosított szövegezése értelmében hozzájárul az Eladó általi üzleti közlemények Vásárló elektronikus címére illetve telefonszámára történő küldéséhez. Eladó a GDPR rendelet 13. cikke szerinti Vásárlóval szembeni tájékoztatási kötelezettségét a Vásárló személyes adatainak az üzleti közlemények küldése céljából történő kezelése vonatkozásában külön dokumentum által teljesíti.
2. Vásárló hozzájárul az ún. cookie-k számítógépén történő elhelyezéséhez. Abban az esetben, amennyiben a weboldalon történő vásárlás végrehajtható és az Eladó adásvételi szerződésből következő kötelezettségei anélkül is teljesíthetők, hogy megtörténne az ún. cookie-k Vásárló számítógépére helyezése, Vásárló az előző mondat szerinti jóváhagyását bármikor visszavonhatja.
 
11. KÉZBESÍTÉS
1. A Vásárló számára a Vásárló elektronikus címére történhet a kézbesítés.
 
12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Amennyiben az adásvételi szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, úgy a Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jogrend az irányadó. Az előző mondat szerinti jogrend választással a Vásárló, mint fogyasztó, nincs megfosztva attól a védelemtől, melyet a jogrend rendelkezései nyújtanak számára, melyektől szerződésileg nem lehet eltérni, és melyek a jogrend választás esetleges hiánya esetén az Európai Parlament és Tanács 593/2008/EK (2008 június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) rendeletének 6. cikk 1. bekezdése szerinti rendelkezése szerint egyébként használna.
2. Amennyiben az Üzleti feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy nem hatályos, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezések helyébe olyan rendelkezés lép, melynek értelme a legjobban közelít az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
3. Az adásvételi szerződés az Üzleti feltételekkel egyetemben Eladó által elektronikus formában kerül archiválásra és nem hozzáférhető.
4. Az Üzleti feltételek mellékletét az Adásvételi szerződéstől való elállás minta űrlapja képezi.
5. Eladó elérhetőségi adatai: kézbesítési cím Pražská 1, Blansko, 678 01, elektronikus posta címe info@manstyle.cz, telefon +420 721 263 422.
Kelt: Blansko, 2017. 01. 01.